Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAINEN REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

1 Rekisterinpitäjä

Lapti Group -konserni käsittää seuraavat yhtiöt

  • Lapti Group Oy Y-tunnus: 2851737-8
  • Rakennusliike Lapti Oy Y-tunnus: 0788291-5

Voudintie 3, 90400 OULU, puh 020 785 5500

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kalle Lähteenoja, tietosuoja (at) lapti.fi

3 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia. Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta tai osoiterekistereistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Lapti Groupin asiakkaiden ja potentiaalisten tulevien asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdollinen asema yrityksessä, rekisteröidyn itse toimittamat tiedot sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin kiinteistövälittäjille, painotaloille ja muille yhteistyökumppaneille Laptin markkinointitarkoituksiin. Lapti Group Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos rekisteröity pyytää Lapti Groupia toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Lapti Groupia luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Lapti Groupin hallussa olevasta tietokannasta.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

12 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Lapti Group poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Lapti Groupia poistamaan häntä koskevat tiedot. Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Lapti Groupia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13 Informointiselosteen hyväksyntä

Informointiseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 12.1.2022.