Vastuullisuus

Yrityksen vastuulliset toimintatavat ovat aina olleet tärkeässä roolissa menestyvien yritysten toiminnassa. Vastuullinen toiminta on keskeistä työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi. Se on avaintekijä myös hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamisessa sekä luottamuksen rakentamisessa.

Laptilla vastuullisuus perustuu yrityksemme arvoihin: rehellisyyteen, rohkeuteen, innostavuuteen ja vastuuntuntoisuuteen.

Vastuullisuus heijastuu muun muassa tapoihimme toimia suhteessa asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme unohtamatta toimintaa suhteessa työkavereihimme. Yhtä lailla vastuullisuus heijastuu kaikkiin sisäisiin toimintaprosesseihimme, joiden tavoitteena on tuottaa laadukkaita tuotteita ja ratkaisuja tyytyväisille asiakkaillemme pitäen samalla huolta henkilöstömme turvallisuudesta. 

Tiedostamme myös roolimme yhteiskunnan rakentajana ja haluamme omalta osaltamme vaikuttaa yhteiskuntamme myönteiseen kehittymiseen. Rakennusyhtiönä meille on myös erittäin tärkeää huolehtia siitä, että toimintamme on kestävää ympäristön ja tulevien sukupolvien näkökulmasta.

Vastuullisuusraportti 2023

Laptin yritysvastuuraporttiin on koottu keskeisimmät Laptin yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet, mittarit, kehitystoimenpiteet ja tulokset.

Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Voit tehdä nimettömän ilmiannon mahdollisesta väärinkäytösepäilystä käytössämme olevan anonyymin whistleblowing-kanavan kautta.

Ajankohtaista vastuullisuudessa

Olemme tunnistaneet toiminnassamme vastuullisuuden kannalta viisi keskeistä osiota:

Vastuulliset liiketavat

Varmistamme liiketapojemme vastuullisuuden toimimalla lakien, säännösten ja sopimusten sekä arvojemme ja eettisen ohjeistuksemme mukaisesti.

Lainmukainen toiminta

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja, säännöksiä ja sopimuksia, sekä hoidamme tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Määritellyt toimintatavat

Toimintaamme ohjaavat arvot: rohkeus, rehellisyys, innostavuus ja vastuuntuntoisuus. Lisäksi noudatamme yhtiön eettistä ohjeistusta (Laptin tapa toimia), joka sisältää toimintatapaohjeistuksen eettisestä toiminnasta työpaikalla, liike-elämässä ja yhteiskunnassa.

Korruptionvastaisuus

Torjumme aktiivisesti harmaata taloutta ja toimimme korruptionvastaisesti. Liikesuhteissa toimimme vain luotettavaksi todettujen kumppaneiden kanssa. Kumppaneidemme on noudatettava voimassaolevia lakeja ja säännöksiä, vähimmäistyöehtosopimuksia, sekä muita tilaajavastuulain edellyttämiä asioita.

Luottamuksellisuus

Käsittelemme kaikkia liikesalaisuuksia ja luottamuksellisia tietoja huolellisesti.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoittaminen ja selvitys

Yrityksessämme on käytössä anonyymi whistleblowing-kanava, jonka kautta kuka tahansa voi tehdä nimettömänä ilmiannon mahdollisesta väärinkäytösepäilystä. Ilmoituksen käsittelee erillinen käsittelytoimikunta, johon kuuluvat Laptin toimitusjohtaja, henkilöstö- ja kehitysjohtaja sekä lakiasiainjohtaja. Kaikki väärinkäytösepäilyt tutkitaan, käsitellään ja ratkaistaan luottamuksellisesti. Ilmoituskanavan osoite: https://report.whistleb.com/lapti

RALA-sertifioitu toimintajärjestelmä

Laptin toimintajärjestelmällä on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä sertifikaatti, jonka mukaan Laptin toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja määritettyjä toimintatapoja sovelletaan käytännössä. Laptin kaikki toimintaprosessit on kuvattu yrityksen toimintakäsikirjassa.

Taloudellinen vastuu

Kannamme taloudellisen vastuumme huolehtimalla yrityksen kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta sekä korkeasta asiakastyytyväisyydestä. Toimimme pitkäjänteisesti kehittämällä toimintaamme aktiivisesti yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Liiketoiminnan jatkuvuus

Liiketoimintamme on kannattavaa ja huolehdimme vakavaraisuudestamme, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja pysyvyyden. 

Asiakastyytyväisyys

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja käyttäjien tarpeet huomioivia ratkaisuja visiomme “Rakennamme parhaat elämisen puitteet” mukaisesti. Toimintamme tähtää korkeaan asiakastyytyväisyyteen.

Pitkäjänteinen toiminta

Toimimme pitkäjänteisesti ja kehitämme liiketoimintaamme aktiivisesti. Pitkäjänteisyydellä ja aktiivisella kehittämisellä varmistetaan yrityksen pitkän tähtäimen menestystä ja rakennetaan kilpailuetuja.

Kumppanuudet

Asiakkaan ymmärtäminen on toimintamme keskiössä. Kun autamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme menestymään, menestymme itsekin. 

Verojen maksu

Huolehdimme asianmukaisesti toimintaamme liittyvien verojen maksusta

Henkilöstövastuu

Kannamme vastuun henkilöstöstä varmistamalla henkilöstömme työhyvinvoinnin, -terveyden ja -turvallisuuden. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Olemme tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö, jossa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia.

Ammatillinen kehitys ja urapolut

Mahdollistamme työntekijöidemme ammatillisen kehityksen tarjoamalla mielenkiintoisia urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia

Työturvallisuuden varmistaminen

Panostamme voimakkaasti työturvallisuuteen. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Jokaisella työntekijällä on oikeus päästä joka päivä terveenä kotiin. Työturvallisuutta edistetään säännöllisillä työturvallisuuskoulutuksilla, kattavalla perehdytyksellä, laadukkailla suojavarusteilla sekä laadukkaalla työmaiden johtamisella. Työmailla laaditaan asianmukaiset työturvallisuussuunnitelmat sekä huolehditaan TR-mittausten ja turvallisuushavaintojen tekemisestä osana työturvallisuuden jatkuvaa varmistamista.

Työhyvinvointi ja terveys

Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja terveyteen.  Laptin henkilöstön käytössä on kattavat työterveyspalvelut. Henkilöstöä kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan ja liikuntaan mm. vuosittaisten liikuntahaastekisojen muodossa, minkä lisäksi käytössä on liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttöön ePassi. Palkitsemme toimialueidemme työilmapiirin rakentajat vuosittain. Henkilöstön käytössä on myös lounasetu.

Sosiaalinen vastuu

Tunnistamme roolimme yhteiskunnassa ja sen rakentajana. Olemme vastuullinen työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Toimimme aktiivisessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä sidosryhmiemme, verkostojen ja oppilaitosten kanssa.

Yhteiskunnan ja elinympäristöjen rakentaja

Toiminnallamme on sekä paikallisia että maanlaajuisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rakennamme monimuotoisia ja terveellisiä asuin-, elin- ja oppimisympäristöjä useiden eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Työllistäminen

Olemme merkittävä työnantajayritys. Työllistämme suoraan n. 600 ja välillisesti n. 3000 henkilöä. Huolehdimme asianmukaisesti työnantajavelvoitteistamme.

Aktiivinen vaikuttaminen

Olemme Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritys ja aktiivisesti mukana rakennusalan toimintaa kehittävissä työryhmissä.

Luotettava kumppani sidosryhmille

Toimintamme vaikuttaa laajasti eri sidosryhmiin kuten henkilöstöön, asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin, alihankkijoihin, omistajiin, rahoittajiin, kuntiin ja kaupunkeihin sekä muihin viranomaisiin. Olemme luotettava kumppani ja toimimme vastuullisesti ja arvojemme mukaisesti pyrkien aitoon yhteistyöhön kaikissa sidosryhmäsuhteissa.

Oppilaitosyhteistyö

Pyrimme aktiiviseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen oppilaitosten kanssa muun muassa tarjoamalla kesätyö-, harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja alan opiskelijoille.

Sponsorointi ja hyväntekeväisyys

Tuemme henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme tärkeiden arvojen toteutumista hyväntekeväisyydellä sekä sponsoroinnilla.

Ympäristövastuu

Kannamme vastuun ympäristöstä. Pyrimme minimoimaan toimintamme vaikutuksen ympäristöön kiinnittämällä erityistä huomiota sekä rakentamisajan että rakentamisen jälkeisen ajan ympäristökuormitukseen.

Kestävä kehitys

Vähennämme ja kehitämme aktiivisesti rakentamiemme kiinteistöjen ympäristökuormitusta panostamalla suunnitteluratkaisuihin, jotka lisäävät rakennusten energiatehokkuutta ja rakenteiden toimivuutta koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Ympäristöriskien arviointi

Arvioimme jokaisella rakennustyömaallamme toiminnastamme aiheutuvat ympäristöriskit osana työturvallisuussuunnitelmaa.

Jätteen määrän vähentäminen ja jätteiden hyötykäyttö

Rakennusmateriaalien hukkaa vähentämällä minimoimme syntyvän rakennusjätteen määrää. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan uusio- ja hyötykäyttöön soveltuvin osin.

Rakennustyömaiden energiatehokkuus

Käytämme mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja työmaidemme valaistuksessa ja lämmityksessä.

Matkustamisen vähentäminen

Pyrimme vähentämään henkilöstömme matkustamisesta aiheutuvia päästöjä suosimalla videoneuvottelujen käyttöä aina mahdollisuuksien mukaan.

Vastuullisuusraportti 2023

Laptin vastuullisuusraporttiin on koottu keskeisimmät Laptin yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet, mittarit, kehitystoimenpiteet ja tulokset.